top of page

MEF ILSA KULÜBÜ I. MAKALE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

              Sembole tıklayarak PDF halini indirebilirsiniz!

1. Yarışmanın Amacı
MEF Üniversitesi ILSA Kulübü, kurulduğu yıldan beri özellikle uluslararası hukuk
alanında olmakla birlikte hukukun bütün alanlarında çeşitli etkinlikeler düzenlemektedir.
Bu doğrultuda MEF Üniversitesi ILSA Kulübü, MEF Üniversitesi çatısı altında lisans
öğrencilerinin araştırma becerilerini teşvik edip geliştirmek ve yazım becerilerinin
gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla bu sene ilk kez MEF ILSA Kulübü Makale
Yarışması’nı düzenleyecektir.
2. Yarışmanın Konusu
Bu seneki yarışmanın kazanan makalesi, MEF ILSA Kulübü’nün çıkarmış olduğu Lex
Ferenda Dergisi’nin ek sayısında yayımlanacaktır. Ek sayı, 15 Nisan Dünya Sanat
Günü’nde yayımlanacaktır. Dünya Sanat Günü münasebetiyle yarışmanın konusu da
“Sanat Hukuku ve Telif Hakları” olarak belirlenmiştir. Yarışmacılardan, gelişen
dünyada son derece büyük önemi haiz olan telif hakları konusu ile insanlık için asırlardır
bir anlamlandırma aracı olagelen sanatı harmanlayarak sanat hukukunu telif hakları ile
bağlantılı bir şekilde ele almaları beklenmektedir.
3. Yarışma Takvimi
Yarışma için son başvuru tarihi, 25 Şubat 2023 olarak belirlenmiştir. Yarışmanın sonuçları,
30 Mart 2023 tarihinde ilan edilecektir. Ödül töreni, yüz yüze yapılacak olupödül töreninin
tarihi, daha sonra duyrulacaktır. Bununla birlikte MEF Üniversitesi ILSA Kulübü,
olağanüstü durumları gerekçe göstererek ödül töreniyle ilgili her türlü değişiklik ve iptal
hakkını saklı tutar.
4. Yarışmaya Katılım Şartları
4.1 Yarışma, bölüm fark etmeksizin lisans düzeyinde eğitim gören bütün öğrencilerin
katılımına açıktır. Açık ve Uzaktan Eğitim lisans programları, buna dâhil değildir.
4.2 Yarışmacılar, konu başlığına uygun bir makale ile yarışmaya katılmakla
yükümlüdürler. Her yarışmacı, yalnızca bir makale ile yarışmaya katılabilir. Birden
fazla yarışmacının bir makale ile yarışmaya katılması mümkün değildir. Başka bir
deyişle her makalenin yalnızca bir yazarı olabilir.
4.3 Makalelerin yazım dili Türkçedir.
4.4 Yarışmacılar, yarışma için teslim ettikleri makalenin özgünlüğünden sorumludurlar.
İntihal tespit edilen makaleler, değerlendirmeye alınmayacağı gibi yazarları hakkında
hukuki süreç başlatılacaktır. Daha öncesinde başka bir yerde yayımlanmış makaleler,
değerlendirmeye alınmayacaktır.
4.5 Bu yarışmaya katılan yarışmacılar, şartnamede belirtilen koşulları kabul etmiş
sayılırlar. Şartnamede belirtilen koşullara uygun olmayan bir makalenin
tespiti hâlinde ilgili makale, yazarına iade edilecektir.
5. Yazım ve Şekil Kuralları
5.1 Makaleler, bilimsel yazım kurallarına, akademik etik ve Türkçe dilbilgisi kurallarına
uygun, akıcı bir anlatıma sahip ve başlığı içeriğe yansıtır düzeyde olmalıdır.
Makalelerin herhangi bir yerinde yazarın ismini ve soyismini, okulunu belirten bir
ibare bulunmamalıdır.
5.2 Makaleler, PDF formatında, A4 boyutunda en az 10, en fazla 20 sayfa uzunluğunda
olmalıdır.

5.3 Makalelerin ana metni, “Times New Roman” yazı stilinde, 12 punto ile 1.5 satır aralığı
bırakılarak iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Dipnotlar ise “Times New Roman” yazı
stilinde, 10 punto ile tek satır aralık bırakılarak iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.
5.4 Makalelerin başında en az 100 en fazla 150 kelime Türkçe özet ve 5 kelimeden oluşan
Anahtar Kelimeler bölümü yer almalıdır.
5.5 Makaleler, “Kapak” ve “İçindekiler” kısmı içermemelidir. Bunun yanında makalenin
sonuna, kaynakçadan önce bir “Kısaltmalar Cetveli” eklenmelidir. Her makalede Giriş
ve Sonuç bölümleri bulunmalıdır.
5.6 Makale içerisinde bir kısaltma kullanılacaksa o kısaltmanın ilk kullanılacağı yerde
uzun hâli yazılmalı, yanında parantez içerisinde kısaltması verilmelidir. Örneğin
“bkz.” yazılacaksa önce bakınız (bkz.) şeklinde yazılmalı, daha sonraki kullanımlarda
bkz. şeklinde yazılmalıdır.
5.7 Makale içerisinde farklı bir dilden kelime kullanılacaksa yahut özellikle vurgulanan
bir kelime kullanılacaksa bu kelime, italik yazılmalıdır.
5.8 Her paragraf, paragraf başı ile başlamalıdır. Paragraf başı, sadece ilk satır 1,25
içeriden yazılacak şekilde yapılmalıdır.
5.9 Her makalenin sonunda, kullanılan kaynakların alfabetik listeye göre yer aldığı bir
“Kaynakça” bölümü bulunmalıdır. Kaynakça, sayfa sayısına dâhildir.
5.10 Makalede atıflar, dipnotlarda gösterilmelidir.
Atıf stili;
Yazar Soyismi, İsmi (Makalenin/Kitabın Yazıldığı yıl), “Makalenin/Kitabın
Başlığı”, Makalenin Yayımlandığı Dergi/Kitabı Basan Yayınevi, Kitabın (eğer kitaba
atıf yapılıyorsa) yayımlandığı yer, Makalenin (eğer makaleye atıf yapılıyorsa) sayısı,
(cildi), sayfa. şeklinde olmalıdır.
Örnekler
Kitap İçin
Kapancı, Kadir Berk, (2021). “Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmalar”,
Vedat Kitapçılık, İstanbul, s. 71-75.
Birden Fazla Yazarlı Kitap İçin
Oğuzman, M. Kemal / Öz, Turgut, (2021). “Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt - I”,
Vedat Kitapçılık, İstanbul, s. 133.
Editörlü Kitap İçin
Akal, Cemal Bâli, “Bir Devlet Kuramı İçin Giriş”, içinde Akal, Cemal Bâli (der.),
(2014). “Devlet Kuramı”, Dost Kitabevi, İstanbul, s. 33.
Makale İçin
Özcanlı, Beril Fatma (2022). “The scope of application of Turkish groups of
companies law provisions”, MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1(1), s. 102.
Birden Fazla Yazarlı Makale İçin
Hacımuratlar Sevinç, Zeliha / Akman, Şefik Taylan, (2021). “Liberalizmden
otoriteryanizme hukuk düzeninin yapısal niteliklerinin dönüşümü ve Türkiye örneği”,
Toplum ve Bilim, 158, s. 185.
Online Kaynaklar İçin
4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu,
https://www.mevzuat.gov.tr%2Fmevzuatmetin%2F1.5.4721.pdf&usg=AOvVaw3NIT
ZpIREQSxfiITOFcbXP (Son Erişim Tarihi [S.E.T]: 04.01.2022).

5.11Kaynakça, ayrı bir bölüm olarak makalede yer almalıdır.
Kaynakça stili, Yazar Soyismi, İsmi (Makalenin/Kitabın Yazıldığı yıl),
“Makalenin/Kitabın Başlığı”, Makalenin Yayımlandığı Dergi/Kitabı Basan Yayınevi,
Kitabın (eğer kitaba atıf yapılıyorsa) yayımlandığı yer, Makalenin (eğer makaleye atıf
yapılıyorsa) sayısı, (cildi), makalenin (eğer makaleye atıf yapılıyorsa) dergide
yayımlandığı sayfa aralığı. şeklinde olmalıdır.
Örnekler
Kitap İçin
Kapancı, Kadir Berk, (2021). “Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmalar”,
Vedat Kitapçılık, İstanbul.
Birden Fazla Yazarlı Kitap İçin
Oğuzman, M. Kemal / Öz, Turgut, (2021). “Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt - I”,
Vedat Kitapçılık, İstanbul.
Editörlü Kitap İçin
Akal, Cemal Bâli, “Bir Devlet Kuramı İçin Giriş”, içinde Akal, Cemal Bâli (der.),
(2014). “Devlet Kuramı”, Dost Kitabevi, İstanbul.
Makale İçin
Özcanlı, Beril Fatma (2022). “The scope of application of Turkish groups of
companies law provisions”, MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1(1), s. 99-
115.
Birden Fazla Yazarlı Makale İçin
Hacımuratlar Sevinç, Zeliha / Akman, Şefik Taylan, (2021). “Liberalizmden
otoriteryanizme hukuk düzeninin yapısal niteliklerinin dönüşümü ve Türkiye örneği”,
Toplum ve Bilim, 158, s. 169-223.
Online Kaynaklar İçin
4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu,
https://www.mevzuat.gov.tr%2Fmevzuatmetin%2F1.5.4721.pdf&usg=AOvVaw3NIT
ZpIREQSxfiITOFcbXP (Son Erişim Tarihi [S.E.T]: 04.01.2022).
6. Jüri ve Değerlendirme Kriterleri
6.1 Makaleler, jüri üyeleri tarafından değerlendirilecektir. Yarışmamızın jüri üyeleri, Dr.
Öğr. Üyesi Fatma Beril Özcanlı, Dr. Öğr. Üyesi Murat Can Pehlivanoğlu ve Prof. Dr.
Yener Ünver olarak belirlenmiştir.
6.2 Makaleler, jüri üyeleri tarafından yarışmanın amaç ve konusuna uygunluk, yazım ve
dilbilgisi kurallarına uygunluk, bilimsel yazım kurallarına uygunluk, sunulan bilgilerin
yetkinliği gibi ölçütlere göre değerlendirilecektir.
6.3 İlk üçe giren makaleler, ödül kazanacak ve yarışmanın birinci olan makalesi, MEF
ILSA Kulübü tarafından çıkarılan “Lex Ferenda” Dergisi’nin ek sayısında
yayımlanacaktır.

7. Ödüller
Yarışmanın birincisine 1000 TL, ikincisine 500 TL ve üçüncüsüne 250 TL değerinde
hediye çeki verilecektir. Hediye çekinin hangi firma bünyesinde kullanılabileceği daha
sonra açıklanacaktır.
8. Yayımlanma
Yarışmada birinci olan makale, MEF ILSA Kulübü tarafından çıkarılan “Lex Ferenda”
Dergisi’nin ek sayısında yayımlanacaktır.
9. Makalelerin Teslimi ve İletişim
Makaleler, güncel öğrenci belgesi ile birlikte en geç 25 Şubat 2023 saat 23.59’a kadar
ilsa@mef.edu.tr adresine PDF formatında gönderilmelidir. Yarışma ile ilgili sorulacak
sorular, son başvuru tarihine kadar aynı adrese mail yoluyla gönderilmelidir.

bottom of page